बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक ऐन तथा अनुसूचीहरु

७५/७६ 08/21/2018 - 15:52 PDF icon 2075 को बजेट अनुसुचीहरु.pdf, PDF icon आर्थिक ऐनका अनुसुचीहरु 1.pdf

आर्थिक बर्ष२०७५/७६ को बजेट तथा आर्थिक ऐन

७५/७६ 08/21/2018 - 15:51 PDF icon आर्थिक बर्ष२०७५ ऐन.pdf, PDF icon आर्थिक बर्ष२०७५ बजेट (1).pdf

सिमकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५/७६

७५/७६ 08/21/2018 - 15:45 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf

मिति २०७४ माघ १९ गते रकमान्तर गरिएका बजेट हरु रु हजारमा

७४/७५ 02/05/2018 - 15:27 PDF icon converted_file_003dc32c (1).pdf

आर्थिक ऐन

७४/७५ 01/26/2018 - 13:01 PDF icon सिमकोट गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को संसोधित/थप बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 01/21/2018 - 17:50 PDF icon converted_file_156d385a.pdf

वित्तीय अनुमान तथा वजेट

७४/७५ 01/21/2018 - 17:44 PDF icon converted_file_aa6e8e1a.pdf

आर्थिक वर्ष २०७४ नीति कार्यक्रम तथा बजेट भाषण

७४/७५ 01/21/2018 - 17:40 PDF icon converted_file_f5348e45.pdf