FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक बर्ष२०७५ l ७६ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट

सिमकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५/७६

मिति २०७४ माघ १९ गते रकमान्तर गरिएका बजेट हरु रु हजारमा

दस्तावेज: 

आर्थिक ऐन

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को संसोधित/थप बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

वित्तीय अनुमान तथा वजेट

दस्तावेज: 

Pages