FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिमकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण निर्देशिका, २०७८ ७९/८० 04/05/2023 - 16:48 PDF icon करारमा प्राविधिक र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 16:46 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको निर्यण वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७९/८० 04/05/2023 - 16:45 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको निर्यण वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका , २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 16:43 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका , २०७९.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको स्थानीय राज पत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७९/८० 04/05/2023 - 16:43 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको स्थानीय राज पत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७4.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 04/05/2023 - 16:41 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ ७९/८० 04/05/2023 - 16:40 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४.pdf
सिमकोट गाउ कार्यपालिकाको बैठक संचानल सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ ७९/८० 04/05/2023 - 16:36 PDF icon सिमकोट गाउ कार्यपालिकाको बैठक संचानल सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf
सिमकोट गाँउपािलकाको नागरिक सहायता कक्ष स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड, २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 16:35 PDF icon सिमकोट गाँउपािलकाको नागरिक सहायता कक्ष स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड, २०७९.pdf
सिमकोट गाँउपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 16:34 PDF icon सिमकोट गाँउपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages