FAQs Complain Problems

७७/७८

शीलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना l

दस्तावेज: 

शीलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना l

दस्तावेज: 

आर्थिक बर्ष २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य

अनुसूची २ लघु उद्मम विकासका प्राविधिक प्रस्ताव फारम

व्यवसाय विकास सेवा संस्थाहरुको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कार्य क्षेत्रगत शर्त (TOR)

दस्तावेज: 

उद्यम विकास सहजकर्ता (EDF) करार उम्मेदवार छनोट सम्बन्धि सूचना l

Pages